Начало

Начало

Left Banner

  1. ПРАВО НА ОТКАЗ

12.1. Клиентът, който е потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от Договора и да върне поръчаната Стока, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на преките разходи по връщането на Стоката, допълнителните разходи за доставка на Стоките по т. 12.6 и разходите по т. 12.7, в 14-дневен срок, считано от:

а). датата на доставка – датата, на която Потребителят или посочена от него трета страна (различна от куриера, упълномощен от Дружеството) е приел Стоката; или

б). в случай на повече Стоки, поръчани с една Поръчка и доставени поотделно – датата, на която Потребителят или посочена от него трета страна (различна от куриера, упълномощен от Дружеството) е приел последната Стока.

12.2. За да упражни правото си на отказ Потребителят трябва, в 14-дневния срок, да уведоми Дружеството за решението си да се откаже от Договора по един от следните начини:

            а). попълване и изпращане на формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП; достъп до формуляра тук.

            б). изпращане на и-мейл на електронния адрес или писмо на пощенския адрес на Дружеството, посочени на Сайта, който следва да съдържа: (i) номера на Поръчката или на фактурата, (ii) номера и титуляра на банковата сметка, по която да бъдат възстановени заплатените от Потребителя суми и (iii) ясно изявление, че Потребителят се отказва от съответния Договор.

12.3. След получаване на уведомление за упражняване на правото на отказ, Дружеството изпраща по и-мейл на Потребителя потвърждение за получаване на отказа му.

12.4. Когато Потребителят упражни правото си на отказ, той трябва да изпрати или предаде Стоките обратно на Дружеството или на упълномощено от него лице не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е уведомил Дружеството за решението си да се откаже от договора. Крайният срок ще се счита за спазен, ако Потребителят предаде Стоките обратно на Дружеството или ги изпрати преди изтичане на 14-дневния срок. Потребителят се задължава да върне Стоките чрез куриер или по пощата. Потребителят трябва да върне Стоките на следния адрес: ул. "Неделчо Бончев" No10, 1528 София, България.

12.5. Дружеството ще възстанови на Потребителя платените от него суми по Договора, по отношение на който Потребителят е упражнил правото си на отказ, в срок от 14 дни от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от Договора. Платените от Потребителя суми ще бъдат възстановени от Дружеството по посочената от Потребителя негова лична банкова сметка. Дружеството има право да задържи възстановяването на сумите на Потребителя, докато не получи Стоките или доказателство, че Потребителят е изпратил Стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

12.6. В случаите когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от Договора, Дружеството поема куриерските разноски за най-евтиния вид стандартна доставка и в двете посоки. Дружеството няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на Стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на Стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Дружеството.

12.7. Когато Потребителят е поръчал повече от една Стока, а упражнява право на отказ само за някои Стоки, по отношение на останалите Стоки Договорът между него и Дружеството остава в сила и Потребителят поема куриерските разноски и в двете посоки, а Дружеството му възстановява цената на върнатите Стоки.

12.8. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на Стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят трябва да върне Стоките на Дружеството с тяхната оригинална кутия или друга опаковка, с етикет, касова бележка и други придружаващи документи, ако има такива, без по Стоките да има следи, че са били употребявани от Потребителя и без да са повредени или третирани по какъвто и да било начин. Потребителят е длъжен да осигури запазването на качеството на получените от него Стоки и целостта на техния етикет. При неизпълнение на тези условия Дружеството има право да откаже приемане на върнатите Стоки и съответно да не възстанови платената сума от Потребителя.

12.9. Потребителят няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

а). при доставка на Стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

б). при доставка на Стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

в). при доставка на запечатани Стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

г). при доставка на Стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други Стоки, от които не могат да бъдат отделени.